Formalności

Co zrobić gdy...?

Śmierć nastąpiła w domu?

Jeśli do śmierci doszło w domu, pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza z właściwej przychodni rejonowej. Jeśli do śmierci doszło w nocy, należy poinformować lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL). Lekarz wezwany na miejsce, wystawi kartę zgonu.
Pamiętaj, że jesteśmy dostępni przez całą dobę. Nie wiesz co robić? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas:

32 204-86-23,  605-291-173  (numery całodobowe).

Śmierć nastąpiła w szpitalu?

W przypadku, gdy do śmierci doszło w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej, większość niezbędnych dokumentów zostanie przygotowana na miejscu. Pomożemy Ci w dalszych krokach – skontaktuj się z nami. 

Lista dokumentów niezbędnych do organizacji pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby wiąże się także z formalnościami. Żeby Ci to ułatwić, przedstawiamy listę dokumentów, które są niezbędne
do organizacji pogrzebu:

1. karta zgonu – podstawowy dokument, wydawany przez lekarza,
2. akt zgonu – dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej,
3. legitymacja ZUS lub ostatni odcinek emerytury lub renty osoby zmarłej, ewentualnie zaświadczenie o odprowadzonych składkach ZUS
4. dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zlecającej pogrzeb,
5. akt urodzenia lub akt małżeństwa osoby zlecającej pogrzeb w celu ustalenia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.

Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz odwiedzić naszego biura, nasz pracownik  spotka się z Tobą w domu lub wybranym przez Ciebie miejscu.

Po przekazaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu stosowanego zaświadczenia przejmiemy wszelkie formalności urzędowe
Na spotkaniu omówimy wspólnie szczegóły dotyczące całego procesu pochówku, abyśmy mogli przygotować odpowiednią ceremonię.

Do zorganizowania pogrzebu niezbędne są:

 • Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza.
 • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego


Akt zgonu uzyskuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po upoważnieniu nasi pracownicy mogą uzyskać akt zgonu. Aby do otrzymać, należy przedłożyć w USC:

kartę zgonu
dowód tożsamości osoby zmarłej,
dowód  tożsamości osoby zgłaszającej zgon

Jeśli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie.

Pomagamy na każdym etapie organizacji pogrzebu!

Zasiłek pogrzebowy i kredytowanie

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu.

Zasiłek przysługuje:

członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom (np. pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej), ponoszącymi koszty pogrzebu – zasiłek wypłacany
jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyższej jednak niż 4000 zł,
  jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
  2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
  3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
  4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
  6. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
  8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
  9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
  10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
  11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
  12. osoby, która nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.


Od 1 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie. W Domu Pogrzebowym Kalia  pogrzeb można kredytować – możliwość skorzystania z oferty kredytowej na usługi pogrzebowe ma rodzina organizująca pogrzeb.W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, należy uregulować różnicę pomiędzy kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze zwracamy różnice między zasiłkiem a naszą  usługą. Dokonujemy zwrotu różnicy od ręki na wskazany rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub w gotówce.

W razie problemów oferujemy informacje i pomoc w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS lub KRUS.