Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu.

Zasiłek przysługuje:

  członkom rodziny - zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
  osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom (np. pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej), ponoszącymi koszty pogrzebu – zasiłek wypłacany
  jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyższej jednak niż 4000 zł,
    jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
  2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
  3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
  4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
  6. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
  8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
  9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
  10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
  11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
  12. osoby, która nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Od 1 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie. W Domu Pogrzebowym Kalia  pogrzeb można kredytować – możliwość skorzystania z oferty kredytowej na usługi pogrzebowe ma rodzina organizująca pogrzeb.W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, należy uregulować różnicę pomiędzy kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze zwracamy różnice między zasiłkiem a naszą  usługą. Dokonujemy zwrotu różnicy od ręki na wskazany rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub w gotówce.

W razie problemów oferujemy informacje i pomoc w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS lub KRUS.